Προσδιορισμός Φύλου

Μελέτη των οστών

Πολλοί οργανισμοί στη φύση αναπαράγονται φυλετικά. Ανάμεσα στα άτομα διαφορετικού φύλου παρατηρούνται διαφορές. Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι λοφία, έντονοι χρωματισμοί, προσαρμογές που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό (π.χ. εξαρτήματα άμυνας όπως κέρατα) ή διαφορές στο μέγεθος.

Στον ανθρώπινο σκελετό, οι διαφορές εκφράζονται στη μορφολογία των οστών και στο μέγεθος.

Στους παιδικούς σκελετούς η εκτίμηση του φύλου ενέχει περιορισμούς, γιατί τα έμφυλα χαρακτηριστικά δεν αναπτύσσονται πλήρως πριν την εφηβεία.