Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση
και διάχυση δεδομένων
για την πολιτισμική
και τη βιολογική κληρονομιά

διατροφή
και μετακίνηση

αναλύσεις
DNA

συγγένειες
και μετανα-
στεύσεις

ανάπλαση
προσώπου

Play Video

Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων

∆είτε τις βιογραφίες του BioΜuse μέσα στο χρόνο.

Συνεργαζόμενοι φορείς