Η έρευνα

Ανασύσταση αρχαίων βιογραφιών
μέσω της μελέτης του σκελετού

Ο ανθρώπινος σκελετός είναι μοναδικό τεκμήριο για την ζωή των ανθρώπων στην αρχαιότητα. Η ανασκαφή, η φύλαξη και η μελέτη τους, είναι διαδικασίες που απαιτούν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και ορίζονται από επιστημονικές αρχές και κανόνες δεοντολογίας.

Επιλογή μεθοδολογίας

Οι διαφορετικές μεθοδολογίες προσφέρουν νέα δεδομένα στην έρευνα, συμπληρώνοντας τα κομμάτια ενός βιολογικού “παζλ”. Για κάθε μια από τις αρχαίες βιογραφίες αποκαλύπτονται τα φυσικά χαρακτηριστικά, η σωματική διάπλαση, οι διατροφικές προτιμήσεις, τα γενετικά νοσήματα.

από την ανασκαφή
στο εργαστήριο

εκτίμηση ηλικίας

προσ-
διορισμός
φύλου

ύψος
και δείκτης
μάζας
σώματος

παλαιο- παθολογία

διατροφή και μετακίνηση

αρχαίο
DNA

η αλληλουχία του DNA

σχέσεις συγγένειας
και μετανα-
στεύσεις

ανάπλαση προσώπου